To avoid possible confusion, this is NOT a page belonging to the linguist Tanmoy Bhattacharya. He is my namesake, one amongst the many described in my namesakes page, and is much better qualified to write a page like this, but since he has not done so, I write this very small page.

This page will ultimately contain examples of old bengali with proper translations. Since I do not know old bengali, that will take time. In the meantime, this will contain a lot of mistakes.

An utf-8 encoded version of this page is available.

See also the Caryagiti page on the Ankur Bangla Archive in unicode.

mahAsthAnagaDh.a (maurya period)

...nena svagIYa[A] naM [galadanasa] dumadina [mahA]mAte sulakhite
pudanagalate a [ta]M [ni] vahipaYasati | saMvagIYAnAM [ca di]ne
[tathA] [dhA]niYam nivahisati | da[M] g[A] tiYA [^^i]YA [^^i]Ya
[^^e] ka [^^e] da [vA][tiYAYi] kasi | suataiYAYika [si]pi gaMDi [kehi]
[dhAniYi] kehi esa koTHAgAle kosaM [bhara] [nIYe] |


All the rest from 10–13th century

?
  asarira koi sarIrahi lukko
    azarIri ? zarIrei lukiYe Ache?
  gharahi mA thakku ma jAhi vaNe 
    ghare nA theko nA yeo vane
  sunna niraJjana parama mahAsuha tahi puNa na pAva
    zunya niraJjana parama mahAsukha sekhAne puNya nA pAp

dohAkoSa

  gharabai khajjai ghariNI ehi ja~hi desahi abisAra |

    ?

  nia ghare ghariNI jAba Na majja_i |
  tAva ki paJcavaNNa vihArijja_i ||

    nija ghare gharaNI yAvat nA maje |
    tAvat ki paJcavarNe vihAr kara yAY ||

  kiM to dIve~ kiM to nivejja~ 
  kiM to kijja_i mantaha sevva~ |
  kiM to titta tapovana jAi 
  mokkha ki labbhai pAnI hNAi ||

    kI tor dIpe kI tor naivedye 
    ki tui korbi mantrer sevAY |
    ki tor tirtha tapovan giYe 
    mokSa ki pAoA yAY jale neYe ||

  esa japahome maNDala kamme 
  anudin Acchasi vAhiu dhamme |
  to vinu taruNi nirantar Nehe
  bodhi ki labbhai praNa vi dehe~ ||

    ei japa hom maNDal karme
    anudin Achis vAhya dharme |
    tor vinA taruNi nirantar snehe 
    bodhi ki lAbh haY ? ? dehe ||

  jAher vANacihNa ruba Na jAnI |
  se koise Agama ve~a bakhANI ||

    yA~hAr varNa cihNa rUpa nA jAnA yAY |
    tA kikare Agama vede vyAkhyAta habe ||

  aNNa tahi mahAjANahi~ dhAva_i |
  tahi~ sutantu takkasattha ha_i ||
  koi maNDalacakka bhAva_i |
  anna cautthatatta dIsai ||

    anye ? mahAyANer dike dhAvita hacche |
    sekhAne sutrAnta tarkazAstra Ache ||
    keu maNDalacakra bhavche |
    anye? caturtha tattva dizA dekhAcche? ||

  sarahapAda:
  dIhaNakkha jai maliNe~ vese~ |
  Naggala hoi upAD.i a kese~ ||
  khavaNehi jANa viD.aMvia vese~ |
  appaNa vAhia mokkha uvese~ ||

    dIrghanakha yogi malina veshe |
    nagna hoYe upD.AY kesh ||
    kSapaNaka ? viD.ambita veze |
    ApnAke vAY mokkha uddezye? ||

  jai naggA via hoi mukti tA suNaha siAlaha |
  lomupAD.aNo atthi siddhi tA jubai nitambaha ||
  picchI gaNahe diTTha mokkha tA morah camaraha |
  uJche~ bho aNO~ hoi jANa tA kariha turaGgaha ||

    yadi nagna ? hole mukti to kukur sheYAler |
    lom upaD.Ale ? siddhi to yuvatir nitamber ||
    puccha grahaNe dekha jeto? mokSa to maYur cAmarer |
    ucchviSta bhojane ? hoto jJana to haTi ghorAr ||

  sarahapAda:
  ahari ehi~ uddilia cchAre~ |
  sIsasu vAhia a jaD.abhAre~ ||
  gharahI va_isI dibA jAlI |
  konahi~ va_isi ghaNTA cAlI ||
  akkhi NivesI AsaNa bandhI |
  kaNnehi~ khusakhusAi jaNa dhandhI ||

    Arya? ? ? ? |
    mAthAY vae ? jaTAbhAr ||
    ghare vase dIpa jvAle |
    koNe vase ghaNTA cAle ||
    cokh bujhe Asan be~dhe |
    kAn khusakhusa kore lok dhA~dhAY ||

  paNDita loa khamahu mahu etthu na kia_i viappu |
  jo guruvaaNe mai sua_u tahi kiM kahami sugoppu ||
  kamala kulisa vevi maj jhaThiu jo so suraa vilAsa |
  ko tahi ramai na tihuaNe kassa na pUra_i Asa ||

    panDita loka kSama more ekhAne nA kichu vikalpa |
    yA guruvAkye Ami sunechi tA kikare bali sugopan ||
    kamal kulis ? madhyasthita ye ? suratavilAsa |
    ke tAte rame nA tribhuvaNe kAr nA pure AzA ||

prAkRta paiGgala

  oggarA bhattA rambhaa pattA gAika ghittA duddha sajuktA
  moili macchA nAlita gacchA dijjai kAntA khAi punavastA |

   ? bhAt kalA pAtA? gai-er ghI dugdha sanyukta 
   mourala? mAch pATer zAk dAo? bou khAi ?

  putta pavitta bahutta dhaNA bhatti kuTumbiNi suddhamaNA |
  hAkva tarAsa_i bhiccagaNA ko kara babbara saggamaNA ||

   putra pavitra bahu dhan bhartrI kuTumbinI suddhamanA |
   hA~ke trAse bhRtyagaN ke kare barbara svargagaman ||

  sera ekka jai pAa_i ghittA | maNDA bIsa pakAila NittA ||
  TaGka ekka jai sindhava pAA | jo ha_u raGka so ha_u rAA ||

   ser ek jadi pAi ghi | maNDA bIsTA pAkAi nitya ||
   TAkA ek jadi saindhava pAoA yAY | ye hoY niHsva se haY rAjA ||

  kAa hau dubbala tejji garAsa khaNe khaNe jAnia accha NisAsa |
  kuhUrava tAra duranta vasanta niddaa kAma niddaa kasta ||

   kAY holo durbal tyAkta grAs kSaNe kSane jAnA jAche ? niHzvAs |
   kuhurav tIvra duranta vasanta nirdaYa kAm nirdaYa kAnta ||

  so maha kantA dUra digantA |
  pAusa Ae ceu calAe ||
    
   sei more kAnta dUr digante |
   prAvRSa Asche citta caJcal hacche ||

  gajja_i meha ki ambara sAmara
  phullai NIva li bullui bhAmara |
  akkala jIa parAhiNa ammaha 
  kIlau pAusa kIlau vaspaha ||

   garjan karche megha ? ambar zyAmal 
   phuteche nIp ? boolche? bhramar ||
   eklA jIvan parAdhIn AmAr
   khelche? prAvRSa khel ? ||

  taruNa taruNi tavai dharaNi pavan bahakharA
  laga Nahi jala baD.a maru thala janajIvana harA |
  disa_i bala_i hia a dula_i hami ekali vahu 
  ghara Nahi pia suNahi pahia maNa Icchai kahu ||

   taruNa sUrya tAtAY dharaNI pavan khar vege 
   kAche? nei jal baD.a marusthala janajIvan harA |
   ? ? ? ? ? Ami eklA vadhu
   ghare nei priYa zono pathik mana ya cAY bali? ||

  bAla kumAro chaa muNDadhArI ubAahINA mui ekka NArI |
  ahaMNisaM khAi visaM bhikhArI gai bhavittI kila kA hamArI ||

   bAl kumAr chaY muNDadhArI upAYhIna Ami ekA nArI |
   aharnishA khAY viS bhikhArI gati? hobe ki ? AmAr ||

first four lines 49 bhusuku:
  bAjNAva pAD.I pa~uA khAle~ bAhiu |  
  adaa baGgAle kleza luD.iu ||     
  Aji bhusu baGgAlI bhailI |      
  nia ghariNI caNDAlI lelI ||     

   vajranauka padmA khAle pAD.i bahiche | 
   advaY baGgAle kleza luTila ||     
   Aji, bhusu, baGgAli haili |      
   nija gharaNI caNDAlI lailI ||     

zavarapAda:
  heri se meri taila bAD.I khasame samatulA |
  sukaD.a ese re kapAsu phuTilA ||
  tailA bAD.Ir pAse~r johNA bAD.I ualA |
  phiTeli andhyAri re AkAza phuliA ||

   heri se AmAr ? bAD.i AkAza? samatulya |
   Ananda? ase? re kArpAsa phutila |
   ? bAD.ir ? ? bAD.i ujAlA |
   Tutila A~dhAr re AkAza ? ||

zAntipAda
  tulA dhu~ni A~sure A~su |
  A~su dhuni dhuni niravara sesu ||
  tulA dhu~ni dhu~ni sune AhAriu |
  puna laiYA apanA caTAriu ||

   tulA dhune A~z re A~z |
   A~z dhune dhune ? zeS ||
   tulA dhune dhune zunye uD.Acchi |
   punaH laiYA Apani charAcchi ||

kAhNapAda
  tAnti vikaNaa DombI abara na cAMgeD.A

   tA~ta vikraYa? DombI ? ? cAGAD.i

kAhNupAda
  nagara bAhiri re DombI toherI kuD.iA |
  choi choi jAha so brAhmaNa nAD.iA ||
  Alo DombI toa sama kariba ma saGga |
  nighina kAhNa kApAli joi lAGga ||
  tAnti vikaNaa Dombi arabanA cAMgeD.A |
  tohora antare chAD.i naD.a peD.A ||  
  ...
  tulo DombI hAu kApAlI |
  tohora antare moe ghaleli hAD.eri mAlI ||

   nagarer bAhire re DombI tor ku~De. ghar |
   ? ? jAy sekhAne? brAhmaNa neD.e ||
   olo DombI tor sAthe korbo AmAr saGga |
   nighRNa ? kApalika jogi ulaGga ||
   tA~ta vikraYa? DombI ? cAGAD.i |
   tor antare ? ? ? ||
   ...
   tui lo DombI Ami? kApAli |
   toke antare ? grahaN karechi? hAD.er mAlA ||

?
  u~cA u~cA pAvata tahi basai sabarI bAlI |
  moraGgi pIcchra parahiNa sabarI gibata guJjarI mAlI ||
  umata savaro pAgala savaro mA kara gulI guhAD.A tohori |
  nitya ghariNI nAme sahaja sundarI ||
  nAnA taruvara maulila be gaaNata lAgelI DAlI |
  ekelI zabarI a vana hiNDai karNakuNdalavajradhArI ||
  tia dhAu khAT pAD.ilA sabaro mahAsukhe seji chAilI |
  sabora bhujaGga nairAmaNi dArI pehmarAti pohAilI ||
  hia tA~bolo mahAsuhe kApura khAi |
  suna nairAmaNi kaNThe laiYA mahAsuhe rAti pohAi ||
  guruvAk pucchiA vindha niamaNa vANe |
  eke zara sandhAne vindhaha vindhaha paramANa vANe ||
  umata savaro garuA roSe |
  umata-sihara sandhi pa_isante savaro lobhira kai se ||

   u~cu u~cu parvata tAte vasati zabarI bAlikA |
   maYurer puccha pare zabarI galAe? guJjer mAlA ||
   unmatta zavar pAgala zavar nA koro ? ? ? |
   nitya gharaNI nAme sahaj sundarI ||
   nAnA taruvara mukulita holo ? gagaNe lAglo DAl |
   eklA zabarI e? bane ghore? karNakuNdalavajradhArI !
   tin dhAtur khAT? pAtlo? zabar mahAsukhe vichAnA? chAilo? |
   zavara bhujaGga nairAtmA dAr premarAtri poAlI ||
   ? ? mahAsukhe karpur kheYe |
   zunya? ? kaNThe niYe mahAsukhe rAti pohAY ||
   guruvAkya? jijJes kore? ve~dho ? vANe |
   eka? zar sandhAne ve~dho ve~dho ? vANe ||
   unmatta zavara ? roSe |
   ?

DheNaDhaNpAda
  TAlite mor ghar nAhi paD.ivezI
  hA~D.Ite bhAt nAhi niti AvezI ||
  beGg saMsAr baD.ahila jA a |
  duhilA dudhu ki beNTe samAa ||

   TilAte mor ghar nAi prativezI |
   hA~D.ite bhAt nei, nitya kSudhita ||
   byAGger saMsar beD.e chale |
   dohA dudh jena? bA~Te dhukche ||

?
  ten na cchupai hariNA pibai na pANI |
  hariNA hariNIr nilaY na jANI ||
  hariNI bolaY suna hariNA to |
  e van cchAD.I hohu bhAnto ||
  taraMgate hariNAr khur na dAsai |
  bhusuku bhaNa_i mUDh.a hiahi na pa_isa_i ||

   tRN nA choY hariN pAn kare nA pANI |
   hariN hariNIr nilaY nA jAne ||
   hariNI bale zono harIN tui? |
   e van cheD.e hao bhrAnta ||
   tIragati hariNer khur nA darzaY |
   bhusuku bhaNe muDh.a hRdaYe nA praveze ||

kAhNapAda
  tarittA bhavajaladhi jim kari mAa suinA |
  mAjha veNI taraGgama muniA ||
  paJcatathAgata kia keD.uAla |
  vAhaa kAa kAhNila mAYAjAla ||

   ?

viruvApAda
  eka se zuNDini dui ghare sAndhaa |
  cIana vAkalaa vAruNI vAndhaa ||
  ...
  dazamI duArata cihNa dekhiYA |
  Aila garAhaka apaNe bahiYA ||
  cauzaTi ghaD.iYe dela pasArA |
  paiThele garAhaka nAhi nisArA ||
  eka se ghaD.alI sarui nAla |
  bhaNanta viruA thira kari cAla ||

   ek se zu~D.inI dui ghare Dhoke |
   cikaNa vakal diYe mad bA~Dhe ||
   ? duAre cihNa dekhe |
   elo grAhak Apani ? ||
   cauzaTTi ghaD.AY ? ? |
   ? grAhaker nei nizAn ||
   ek se ghaD.AY saru nAle |
   bhaNe virupa sthira kari ? ||

kAhNapAda
  karuNA pihAD.i khelahu naavala |
  sadguru bohe~ jitela bhavabala ||
  phITau duA mAdesI re ThAkura |
  uAri uese~ kAhNa niaD.a jinaur ||
  pahile~ teD.iYA baD.iA mAriu |
  gabare~ toD.iYA pAjcajanA ghAliu ||
  matie~ ThAkuraka parinivitA |
  avaza kariYA bhavabala jitA ||
  bhaNai kAhNa amhe bhAla dAna dehu~ |
  cauzaTThi koYA guniYA lehu ||

   karuNA piD.ite kheli dAbA |
   sadguru bodhe jitilAm bhavabal ||
   naSTa? dui nA dio? re rAjA |
   upakArIr upadeshe kAhNar nikaTe jinapur ||
   prathame tuD.e boD.e mArlAm |
   gajavar tuD.e paJcajane ghAel korlAm ||
   mantri diYe rAjAke nivRtta kare |
   avaz kare bhavabal jitlAm ||
   bhaNe kAhNa Ami bhAlo dAn dii |
   cauzaTTi koThA gune nii |

?
  ek so padma cauSaTTi pAkhuD.I |
  ta~hi caD.i nAcaa dombI bApuD.I ||

   ek se padma cauSaTTi pApaD.i |
   tAte caD.e nAce DombI ? ||

?
  suja lAu sasi lAgeli tAntI |
  anahA dANDI eki kiata avadhUntI ||
  bAja_i alo sahi herua vINA |
  sUna tAntidhvani vilasai ruNA || dhru |
  Ali kAli veNi sAri suniA |
  gaavara samarasa sAndhi guNiA ||
  jave karahA karahakale cApiu |
  ...
  nAcanti vAjila gAanti devI |
  buddhanATaka visamA hoi ||

   surya lAu-e zazI lAgila tantrI |
   anAhata daNDa eka kare avadhUtI ||
   bAje olo sakhi heruka vINA |
   zUnya tantrIdhvani vilasita hacche ? ||
   a-varga ka-varga ? sArikA zonA yAcche |
   gajavar samarasa sandhi gonA hola ||
   yakhan hAte karabhaphal cApila |
   takhan vatriz tantrIr dhvani sakal dike zonA gelo ||
   nAce vajrAcArya gAe devI |
   buddhanATaka ? hoY ||

?
  kaisaNi hAlo DombI toheri bhAbharI AlI |
  ante kuliNajana mAjhe kAbAlI ||
  ...
  keho keho tohAre viruA bolai |
  vidujana loa tore~ kaNTha na mela_i ||
  kAhNe gAe tu kAmacaNDAlI |
  DombIta Agali nAhi cchinAlI ||

   kirakom hyA~ lo DombI tor ? ? |
   ante kulIn jan mAjhe kApAlI ||
   keho keho toke virUpa bale |
   vidvajjan loYe? tore kaNTHa ? melAY ||
   kAhNu gAY tui kAmacaNDAlI |
   DombIr beshi? nei chinAlI ||

kAhNapAda
  bhavanirvANe paD.aha mAdalA |
  manapavana veNi karaNDakazAlA ||
  jaa jaa dunduhi sAda uchaliA~ |
  kAhNa DombI vivAhe calia ||
  DombI vivAhiA ahAriu jAm |
  ja_utuke kia ANatu dhAm ||
  
   bhavanirvANa paTaha mAdal |
   manapAvan ? karaNDakazAla ||
   jaY jaY dundubhi sabda ucchalita kare |
   kAhNa DombI vivAhe cale ||
   DombI vivAha kare khAilAm janma |
   yautuke karilAm anuttar dhAm ||

? Alternate reading: (/) omitted (/x) replaced (x) added
 second to last from alternate source.

  GaGgA jaunA mAjhe(~)re vahai nAi |
  tAha(/i)~ bu(/ca)D.ilI mAtaGgI poiA lIle pAra karei ||
  vAhatu DombI vAhalo DombI bATata bhaila uchArA |
  sadguru pa_ipatra(/pAapasAe~) jAiba pun(/N)u jin(/m)a urA ||
  pAJca keD.a(/u) Ala paD.ante mAGge piThat kac(/)chI bAndhI |
  gaaNa (u)khole(~) siJcahu pANi na paisai sAndhI ||
  cAnda sUja dui cAkA siThi saMhAra pulindA |
  vAma dAhiNa dui mAga na cebai vAha tu chandA || 
  kavaD.I na lei bA(/o)D.i na la(/e)i succhaD.(/l)e pAra kara(e)i |
  jo rathe caD.ilA bAhabA n(/N)a jA(n)i kule(~) kule(/) bula_i ||

   gaGgA jamuna madhye vahe nA |
   tAte DobAke mAtaGgI (= caNDAlI) kanyA lIlAY pAr kare ||
   vao DomnI vao lo DomnI pathete holo belA |
   sadguru pAdapadme(/prasAde) yAba punAh? jinapura ||
   pA~ca dA~D.a paD.che galuie piThe kAchi be~dha |
   gagan-ukhalite se~ca jala nA pasibee sandhite ||
   cÃda sUryya du cAkA, sRSTi saMsAra mAstula |
   vAma DAhine dui mArga nA bodhhaY, vAha svacchande ||
   kaD.i na laY buD.i (= paYasA) na laY svecchAY pAr kare |
   ye rathe cAD.ila bAoA nA jAne kule kule beD.AYa ||

sarahapAda:
  kAa NAbaD.i khANTi maNa keDuAla |
  sadguru-vaaNe dhara patibAla ||
  cIa thira kari dharahure nAi |
  Ana upAYe pAra na jAi ||
  nauvAhI naukA TAnaa guNe |
  meli mela sahaje jAu Na ANe~ ||
  bATata bhaa khANTa bi balaA |
  bhava ulole~ sara bi boliA ||
  kula lai khara se ujAa~ |
  saraha bhaNai gaaNe~ samAa ||

   kAY nauka khA~Ti mana dA~D.a |
   sadguru vacane dhara hAla ||
   citta sthira kare dhara re nA |
   anya upAYe pAre nA yAY ||
   nauvAhI naukA TAne guNe |
   milita hao? sahaje yeo nA anyathA ||
   pathe bhaY dasyu? balavAn |
   bhava ullole sava hi Talamala? ||
   kula niYe kharasrote ujAiYA yAY? |
   saraha bhaNe gagane yAo ||

kambalapAd:
  khu~Ti upAD.I melili kAcchi |
  vAhatu kAmali sadguru pucchi ||
  mAGgata caD_hile caudisa cAhaa |
  keDuAla nAhi ke~ki vahabake pAraa ||

   khu~Ti upD.e kholo kAchi |
   vao kAmalI sadguru jijGes kore ||
   path caD.e caudike cAo |
   dA~D.a vinA ke vAite pAre ||
   
?
  bhavana_i gahaNa gambhIra bege~ vAhI |
  duAnte cikhila mAjhe~ na thAhI ||

   bhavanadI gahan gambhIr bege baYe |
   dui tire kAdA mAjhe nei ThA~i ||

sarahapAda
  vAm dahin jo khAl-vikhalA |
  saraha bhaNai bApA ujubATa bhailA ||

   bAme dakSiNe ye khAl-vikhAl |
   saraha bhaNe ? sojA path ? ||

zAntipAda
  kUle kUle mA hoire mUDh.A ujuvATa saMsArA |
  bAla bhiNa ekuvAku Na bhulaha rAjapatha kandhArA ||
  mAA moha samudAre anta na bujhasi thAhA |
  Age nAva na bhelA dIsai bhanti na pucchasi nAhA ||
  sunApAntara uha na dIsa_i bhAnti na vAsasi jAnte |
  esa ATa mahAsiddhi sijhai ujuvATa jAante ||
  vAmadAhiNa do bATA cchAD.I zAnti bulatheu saMkeliu |
  ghATa Na gumA khaD.ataD.i Na hoi Akhi bujhiba vATa jAiu ||

   kule kule nA haYrAn hao? mUDh.a sojA path saMsAr |
   ? ? ? nA? bhulo rAjapath kandar? ||
   mAYa? moha? samudrer anta na bujhle thai? |
   sAmne nA nA bhelA dekhle ? na jijJes karis? path? ||
   zunya prAntare path? nA dekhle bhrAnti nA ? ? |
   ? AT mahasiddhi siddha habe? sojA pathe gele ||
   vAma-dakSiNa dui path chAD.i ? ? ? |
   ghAT nA ? ? nA haY? A~khbujhe path yAy ||

kAhNapAda
  evaM kAr dRDh.a bAkhoD. moD.iu |
  viviha viApaka bAhmaNa toD.iu ||
  kAhNu vilAsaa Asava mAtA |
  sahaja nalinIvana paisi nivitA ||

   ?

mahIdharapAda
  mAtela cIa gaendA dhArai |
  niranatara gaaNanta tuse~ ghola_i ||
  pApa puNNa veNi toD.ia sikala moD.ia khaMbhAThAnA |
  gaana Takali lAgiYe citta paiti nivAnA ||

   mAtila? citta gajendra dhAvila |
   nirantar gagane sav-i? ghulie yAcche ||
   pAp puNya dui-i? chi~D.e shikal mAD.AiYA khAmbhA |
   gagan shikhar? lege citta peYeche? nirvANa? ||

sarahapAda
  mukka_i cittagajenda karu ettha viappa Nu puccha |
  gaana girI Naijala pieu tihu~ taD.a vasa_u saiccha ||

   mukta cittagajendra karo ete vikalpa nA pu~cha |
   gagan girir nadijal pAn karuk tAr taTe vAs karuk svecchAY ||

vINApAda
  Ali kAli veNi sAri muniA |
  gaarava samarasa sAndhi guNi A ||

   ?

?
  dhAmArthe cATila sAGkama gaDh.a_i |
  pAragAmI loa nibhara tara_i ||
  phAD.ia mohataru pATi joD.ia |
  adaa diDh.a TAGgI nivANe koria ||

   ?

kAhNapAd
  sunavAha tathatA pahArI |
  moha bhANDAr lai saalA ahArI ||

   zunya ghare tathatA praharI |
   mohabhANDAr niYe sakali ? ||

kukrIpAda
  AGgaNa gharapaNa suna viAtI |
  kAneTa core nila adharAtI ||
  susura nida gela bahurI jAgaa |
  kAneTa core nila kA gai mAgaa ||
  ...
  divasa_i bahuD.i kAga Dare bhAa |
  rAti bhaile kAmaru jAa ||

   AGgana gharer koNe zone ? |
   kAneTa core nila ardharAtre ||
   zvazur nid gelo bau jAge |
   kAneTa core nilo kothAY giYe cAibe ||
   ...
   divase bau kAk DaD.e bhIta? |
   rAt hole ? yAY ||

zavarapAda
  gaaNata gaaNata ta_ilA bAD.I hiYe~ kurAD.I |
  kaNThe nairAmaNi bAli jAgante upAD.I ||
  ...
  heri se mor tailA bAD.I khasam samatulA |
  sukaD.a a sere kapAsu phuTilA ||
  ...
  kaGgucinA pAkelA re zavar-zavarI mAtelA |
  anudina zavaro kimpi na ceva_i mahAsuho~ bholA ||
  cAripAse~ chAilAre diYA caJcAlI |
  tahi toli zavaro DAh kaelA kAndai saguNa ziAlI ||

   gagane gagane ? bAD.i ? ? |
   kaNThe ? ? ? ? ||
   ...
   heri se AmAr ? bAD.i AkAza? samatulya |
   Ananda? ase? re kArpAsa phutila |
   ...
   dhAna? cinA pAklo re zavar-zavarI mAtlo |
   anudin zavar ? nA ? mahAsukhe? bholA? ||
   cAripAze chailo re? diYe cA~cArI |
   ? ? zavar ? ? ? zakuna zeYAl ||

sarahapAda
  bahmaNo hi ma jAnanta hi bheu |
  eba_i paD.ia_u e cca_u beu ||
  maTTI pANI kusa lai paD.anta 
  gharahi~ vaisI aggi huNanta~ ||
  kajje virahia huavahu home~ |
  akkhi uhAvia kuD.a e dhurme~ ||

   brAhmaN to nA jAne to bhed |
   ebhAve pAD.A hoY e catur ved ||
   mATi jal kuz niYe paD.e |
   ghare vase Agni Ahuti deY ||
   kArya virahita ? home |
   A~khi ? kUTa ? dhUme ||

sarahapAda
  ekadaNDI tridaNDI bhaava~vese~ |
  viNuA hoi haMha_uese~ ||
  micchehi~ jage vAhia bhulle |
  dhammAdhamma Na jAnia tulle ||

   ekadaNDI tridaNDI bhagavAn veze |
   ? haY haMsa updeze ||
   michei jagate vaYe ? |
   dharmAdharma nA jAnetulyarUpe ||

?
  cellu bhikkhu je sthavira-uese~ |
  vandehia pavvajiu vese ||
  koi sutantavakkhANa vaiTaTho |
  kovi cinte kara sosa_i diTaTho ||

   celA bhikSu ye sthAvira upadez |
   vandanA kare pravrajyA veze ||
   keu sutrAnta vyakhyAne vase |
   keu vA cintA kare sav? dekhiYe? ||

?
  saala samAhia kAhi kari a_i |
  sukha dukhete~ nicita mari a_i ||

   saral samAdhi ki kari ? |
   sukh duHkher nizcit? marbe? ? ||

kAhNapAda:
  nAD.i zakti diDh.a dharia khaTTe |
  anahA Damaru Bajai vIranAde ||
  kAhNa kApAlI yogI pa_iTha acAre |
  deha naarI viharai ekAkAre~ ||
  AlikAli ghaNTA neur caraNe |
  ravizazI kuNDala kiu AbharaNe ||
  rAgadvez moha lAia chAr |
  param mokh lava a muktahAr ||
  mAria sAsu nandan ghare zAlI |
  mAa mAria kAhNa bhaila kabAlI ||

    ?

sarahapAda:
  amhe Na jANahu acinta joi |
  jAmamaraNabhava kaisaNa hoi ||
  jAiso jAm maraNa vi toiso |
  jIvante maile~ nAhi vizeso ||
  jA ethu jAm maraNe visaGka |
  so kara_u ras rasAnere kaGkSA ||

    AmrA nA jAni acintya yogI |
    janma maraNa bhava kikore hoY ||
    yemon janma maraN o temon |
    jIvite mRte nei taphAt ||
    yArA ekhAne janma maraNe vizaGkita |
    tArA karun ras rasAYaner akAGkSA ||

Valid HTML 4.0! Valid CSS!