Generations from vedagarbha to shishu

This is a comparison of four sources that give the list

   
Classicalmy genealogyKumkum's genealogySavarna Ray Chaudhury genealogy
1 vedagarbha1 vedagarbha1 vedagarbha1 vedagarbha gaGgopAdhyAYa
2a hala=vIrabhadra gaGga 2 halAYudha2 halAYudha=vIra rAghava=hala
2b rAjyadhara kunda2 hemagarbha  
2c vashiSTha siddha   
2f yogI siYArI   
2g rAma puMskika=nAYArI   
2h dakSa SATaka=sAnteshvarI=sANDeshvarI   
2j guNAkara nAYI=nArI=nAYArI=siYArI  3 guNAi
3b ratnagarbha3 ratnagarbha  
2l mAdhava=murArI ghaNTA=ghATAla=puMsika 3 hari4 hari
2i madhusUdana pArI=pAlI 4 suvikrama5 suvikrama
2k madana dAYI4 komalAGga  
3a shobhana5 shobhana  
4b visho6 vishoka  
2d vishvarUpa nandI 5 vishvambhara6 vishAi
2e kumAra vAlI 6 balAi7 balAi
5b heramba 7 herambakArI8 heramba
4a shorI 8 gauri9 shaurI
5a pItAmbara 9 pItAmbara10 pItAmbara
6b maGgala7 mAGgalI  
6a dAmodara   
7b brahmacArI8 saSThIvara  
7a kulapati 10 kulapati11 kulapati AmAti (Katwa) vAsI
8a shishu9 shishu gAngulI11 shishu12 shishu