WARNING!!!! WARNING!!!! WARNING!!!!

This is not a history page! This page is part of describing the puranic genealogical trees. Go back to the top page to see the context in which it appears. But the place I got it from had some more information which I am summarising here. Caveat Emptor!

puru dynasty

	 vi      vA		ma		   mabhA
							A sa 94	A s 95	
 92	yayAti                				
 93	puru      =		=		=	=
 94	janamejaya	=		=			=
 95	pracinvAna	=		prAcItvata		=
 96	pravIra		=				=	
 97	manasyu		=		=		=	
 98	abhayada	jayada		pItAyudha		
 99	sudyumna	dhundhu		dhundhu			
100	bahugava	bahugavI	bahuvidha		
101	sampAti		sanjAti		=			saMYAti
102	ahampAti			rahaMvarccA		ahaMYAti
103  1	raudrAshva	=		bhadrAshva	=	sArvvabhauma
								jayatsena
								avAcIna
								ariha
								mahAbhauma
								aYutanAyI
								akrodhana
								devAtithi
								ariha
104  1	Rteyu		Rbeyu		aucheyu		Rceyu	RkSa
105  2	rantinAra	=		=		matinAra matinAra
106	taMsu		trasu		amUrttaraya	=	=
107	ilina		=		ilinA		=	=
108	dushmanta	=		=		=	=
109	bharata		=		=		=	=
110  3	bharadvAja	vitatha		=				
								
111	bhavaSmanyu	buvamanyu	bhavamanyu	bhumanyu bhumanyu
112	bRhatkSatra	=		=			
113	suhotra		=				=	=
114	hastI		=		=			=
								vikuNthaNa

ajamIDh.a dynasty

145  4	ajamIDh.a	=		=		=	=
146	nIla		=		=			
147	shAnti							
148	sushAnti	=		=			
149	purujAnu	=		=			
150	cakSu		rikSa		pRthu			
151	haryashva			bhadrAshva		
152	mudgala		=		=
153			brahmiSTha	brahmiStha
154			indrasena	indrasena		
155	vRddhashva	vadhyashva	vindhyAshva		
156	divodAsa	=		=
157	mitrayu		=		=
158	cyavana		=		caidyavara
159	sudAsa		=		=		
160	sahadeva	=					
161  5	somaka		=		=			
162	RkSa		=		=		=	
163	saMvaraNa	=		=		=	=
164  6 kuru		=		=		=	=
165	jahNu		=		=			
166	suratha		=		=			
167	viduratha	= *		= *			vidura
168  7	sArvvabhauma	=		=			
169	jayatsena	=		=			
170	AyAvi		ArAdhi		rucira			
			mahAsatva	bhauma			
								
171	ayutAyu		=		taritAyu		
172	akrodhana	=		=
173	devAtithi	=		=			anashvA
								
174  8	RksA		= *		dakSa *		avikSit	parIkSit
175  8	bhaumasena	=		=		parIkSit =
176	dilIpa		=		=		dhRtarAstra 
							bahihshravA pratishravA
177	pratIpa		=		=		=	=
178	shAntanu	=		=		=	=
179	vicitravIrYa	=		=		=	=
180	pANDu		=		=		=	=
181	arjjuna		=		=		=	=
182	abhimanyu	=		=		=	=
183  8 parikSit	=		=		=	=
184	janamejaya	=		=		=	=
185	shatAnIka	=		=		=	=
186	ashvamedhadatta	=		=		=	=

Valid HTML 4.0! Valid CSS!