WARNING!!!! WARNING!!!! WARNING!!!!

This is not a history page! This page is part of describing the puranic genealogical trees. Go back to the top page to see the context in which it appears. But the place I got it from had some more information which I am summarising here. Caveat Emptor!

Comparison of old dynasties

		 ikSAku		 nAbhAga	 anu		puru		nIpa
		 bRhadratha	 Yadu		 andhaka	vRSNi		janaka

 87 3814	vaivasvata
 88 3795 	ikSAku		nediSta		ilA
 89 3777	vikukSi		nAbhAga 1	pururavA
										nimi 2 (from ik.)
 90 3758	paranjaya	bhalandana	Ayu
 91 3739	anenA		vatsapri	nahuSa
 92 3721	pRthu		prAMshu		YaYAti
 93 3702	vishvagasya	prajAni		anu		puru (from Y.)	
				Yadu (from Y.) 3
 94 3683	Ardra		khanitra	sabhAnara	janamejaya
 95 3664	YuvanAshva	kSupa		kAlAnara	pracinvAna
 96 3646	shrAvasta	aviviMsha	sRnjaya		pravIra
 97 3627	bRhadashva	viviMsha	puranjaya	manasyu
 98 3608	kuvalayAshva	khaninetra	janamejaya	abhayada
 99 3590	dRDh.Ashva	ativibhuti	mahAmaNi	sudyumna
100 3571	vArYyashva	karandhama 4	mahAmanA	bahugava
101 3552	nikumbha	avikSi		titikSu		sampAti
102 3533	saMhatAshva	marutta 4	uSadratha	ahampAti
103 3515	kRshAshva	nariSyanta	hema		raudrAshva
104 3496	prasenajit	dama		sutapA		Rteyu
105 3477	YuvanAshva	rAjyavarddhana	vali 5		rantinAra 6
106 3458 	mAndhAtA	sudhRti		anga		taMsu
107 3432	purukutsa	nara		pAra		ilina
108 3405	trasadasyu	kevala		diviratha	dushmanta
109 3379	sambhuta	bandhumAna	dharmaratha	bharata
110 3353	anaraNya	vegavAna	citraratha	bharadvAja
111 3327	pRSadashva	budha		dasharatha 7 	bhavanmanyu 8
112 3300	harYyashva	tRNavindu	turanga		bRhatkSatra
113 3274	sumanA		vishAla		pRthulAkSa	suhotra
114 3248	tridhanvA	hemacandra	campa		hastI
115 3221	trayyAruNa	sucandra	harYanga
116 3195	satyavrata	dhumrAshva	bhadraratha
117 3169	harishacandra	sRnjaya		bRhatkarmmA
118 3142	rohitAshva	sahadeva	bRhadbhAnu
119 3116	harita		kRshAshva	bRhanmanA
120 3090	cancu		------		jayadratha
121 3064	vijaya				dRDh.aratha
122 3037	ruruka		
123 3011	vRka		
124 2985	vAhu		
125 2958 	sagara		
126 2927	asamanjasa	
127 2896	anshumAna	
128 2864	dilIpa		
129 2833	bhagIratha	
130 2802	shruta		
										janaka
131 2771	nAbhAga		
										udAvasu
132 2740	ambarISa	
										nandivarddhana
133 2708	sindhudvIpa	
										suketu
134 2677	aYutAshva	
										devarAta
135 2646	RtuparNa	
				kroSTu						bRhaduktha
136 2615	sarvvakAma	
				vRjinIvAna					mahAvIrYya
137 2584	sudAsa		
				svAhi						satyadhRti
138 2552	mitrasaha	
				ruSadru						dhRSTaketu
139 2521	ashmaka		
				citraratha					harYyashva
140 2490	urakAma		
				shashavindu 9					maru
141 2458 	mUlaka		
				pRthushravA					pratibandhaka
142 2425	dasharatha	
				tama						kRtaratha
143 2391	ilivila		
				ushanA						kRti	
144 2358	kRtasharmmA
				shiteyu						vivudha		
145 2325	vishvasaha					ajamIDh.a 10
				rukmakavaca					mahAdhRti
146 2292	dilIpa						nIla		bRhadiSu(fr.aja.)
				parAvrt						kRtirAta
147 2258	dIrghavAhu					shAnti		bRhadvaSu
				jyAmagha					mahAromA
148 2225	raghu						sushAnti	bRhatkarmmA
				vidarbha					suvarNaromA
149 2192	aja						purujAnu	jayadratha
				kratha,romapAda 7				hrasvaromA
150 2158	dasharatha 7					cakSu		vishvajit
				kunti						sIradhvaja
151 2124 	rAma						harYyashva	senajit
				vRSNi						bhAnumAna
152 2100	kusha						mudgala		rucirAshva
				dashArha					shatadyumna
153 2077	atithi						brahmiSTha	pRthusena
				vyomA						shuci
154 2053	niSadha						indrasena	pAra
				jImuta						Urjjavaha
155 2030	nala						vRddhashva	nIpa
				vaMshakRti					satvaradhvaja
156 2006	nabha						divodAsa	samara
				bhImaratha					kuni
157 1982	puNdarIka					mitrayu		pAra
				navaratha					anjana
158 1959	kSemadhanvA					cyavana		pRthu
				dasharatha					Rtujit
159 1935	devAnIka					sudAsa		sukRti
				shakuni						ariSTanemi
160 1912	ahInagu						sahadeva	vibhrAja
				karambhi					shrutAyu
161 1888	pAripAtra					somaka 10	anuha
				devarAta					sUrYyAshva
162 1864	dala						RkSa		brahmadatta
				devakSatra					saMjaya
163 1841	chala						saMvaraNa 11	vishvakasena
				madhu						ksemAri
164 1817	uktha						kuru 12		udaksena
				anavarata					anenA
165 1794	vajranAbha				  jahnu,parikSit,bhallATa 13 janamejaya
		sudhanvA (fr ku.) kuruvatsa					mInaratha
166 1770	shankhanAbha					suratha		dvisIDh.a
		suhotra		anuratha					satyaratha
167 1746	vyUthitAshva					viduratha	YavInara
		cyavana		puruhotra					sAtyarathi
168 1723	vishvasaha					sArvvabhauma	dhRtimAna
		kRtaka		aMsha						upagu
169 1699	hiraNyanAbha					jayasena	satyadhRti
		uparicara vasu	satvata						shruta
170 1676	puSya						ArAvi		dRDh.anemi
		bRhadratha 14	andhaka				vRSNi (fr. sa.)	shAshvata
171 1652	dhruvasandhi					ayutAyu		suvarmmA
		kushAgra	kukura		bhajamAna (fr. a) sumitra	sudhanvA
172 1628	sudarshana					akrodhana	sArvvabhauma
		vRSabha		dhRSTa		viduratha	anamitra	subhASa
173 1605	agnivarNa					devAtithi	mahApaurava
		puSpavAna	kapotaromA	shUra				sushruta
174 1581	shIghra						RkSa		rukmaratha
		satyadhRti	vilomA		shamI				jaya
175 1558	maru						bhImasena	supArshva
		dhanuSa		bhava		pratikSatra			vijaya
176 1534	prasUshruta			vijaya		dilIpa		sumati
		sarvva		abhijita	svayambhoja			Rta
177 1510	sugandhi			dhRti		pratIpa		sannatimAna
		sambhava	punavasu	hRdika				sunara
178 1487	amarSa				dhRtavrata	shAntanu	sumati
		bRhadratha 14	Ahuka		kRtavarmmA	pRshni		vItahavya
179 1463	mahasvAna			satyakarmmA	vicitravIrYya	krta 16
		sahadeva	devaka		devamIDh.uSa	shvaphalka	sanjaya
180 1440	vishrutavAna			adhiratha 15	pAndu		ugrAyudha
		somApi		devakI		shUra		akrura		kSemAshva
181 1416 	bRhadvala			karNa		arjjuna		kSemya
		shrutashravA	kRSNa		vasudeva,pRthA	devavAna	dhRti
182 1416	bRhatkSaNa					abhimanyu	suvIra
		ayutAyu		pradyumna	kRSna,YudhiSThira		bahulAshva
183 1386 	gurukSepa					parikSita	nRpanjaya
		niramitra	aniruddha					kRti
184 1356 	vatsa						janamejaya	bahuratha
		sukSatra	vajra						------
185 1330	vatsavyUha					shatAnIka	------
		bRhatkarmmA	pratibAhu
186 1304	prativyoma					ashvamedhadatta
		senajita	sucAru
187 1277 	divAkara					adhiSimakRSna
		shrutanjaya
188 1251	sahadeva					nicakSu
		vipra
189 1225	bRhadashva					uSNa
		shuci
190 1198	bhAnuratha					citraratha
		kSemya
191 1172	supratIka					shuciratha
		suvrata
192 1146	marudeva					vRSNimAna
		dharma
193 1119	sunakSatra					suSena
		nirvRti
194 1093	kinnara						sunItha
		sushrama		
195 1067	antarikSa					Rca
		dRDh.asena
196 1041	suvarNa						nRcakSa
		sumati
197 1013	amitrajit					sukhIvala
		suvala
198 986	bRhadrAja					pariplava
		sunIti
199 960	dharMMI						sunaya
		satyajit 17
200 933	kRtanjaya 17					medhAvI
		vishvajit
201 907 	raNanjaya					nRpanjaya
		ripunjaya	
202 881	sanjaya						mRdu
		-------
203 858	shAkya						tigma	
204 834 	kruddhodhana					bRhadratha
205 784	rAtula						vasudAna
206 753	prasenajit					shatAnIka
207 733	kSudraka					udayana
208 693	kuNdaka						ahInara
209 657	suratha						khaNDapAni
210 637	sumitra						niramitra
211 612	-------						kSemaka
212								-------

Valid HTML 4.0! Valid CSS!