Kumkum Ganguly's horoscope chart


Name      : Kumkum Ganguly
Date of birth : 6.8.1968
Time of birth : 0-30 IST
Place of birth : Calcutta
Latitude    : 022-34 N
Longitude   : 088-24 E
Day of birth  : Tuesday
Tithi     :  11.99       Tithi Name : Dvadasi
Nakshatra   :  19.04  1 Pada  Nakhashatra Name : Purvasada
Yoga     :  0.29        Yoga Name : Vishkumbha
Rasi     :  8.46        Rasi Name : Dhanus


          Planetary position
-------------------------------------------------------------
Planet  Longitude  Rasi  Nakshatraname  Pada Direct/ret
-------------------------------------------------------------
Sun    109.98    4  Aslesha     1  Dir
Merc    108.12    4  Aslesha     1  Dir
Venu    122.76    5  Magha      1  Dir
Mars    96.64    4  Pushya      1  Dir
Jupt    135.69    5  Purvaphal    1  Dir
Satn     2.12    1  Asvini      1  Dir
Moon    253.88    9  Purvasada    1  Dir
Rahu    349.04   12  Revati      1  Ret
Ketu    169.04    6  Hastha      3  Ret
Uran    153.36    6  Uttarphal    3  Dir
Nept    210.34    8  Visakha     4  Dir
Plut    147.85    5  Uttarphal    1  Dir
-------------------------------------------------------------


Ayanamsa    :  23.42
Obliquity   :  23.44
Sidereal Time :  21.85


       BHAV POSITION
-----------------------------------------
Bhav No.  Bhav Begin      Mid Bhav
-----------------------------------------
  1      28.38       45.64
  2      58.38       71.12
  3      83.87       96.61
  4      109.35       122.10
  5      139.35       156.61
  6      173.87       191.12
  7      208.38       225.64
  8      238.38       251.12
  9      263.87       276.61
 10      289.35       302.10
 11      319.35       336.61
 12      353.87       11.12
-----------------------------------------              Saptavargas Table (In rasi)
----------------------------------------------------------------------
Planet  Div.1  Div.3  Div.7  Div.9  Div.10  Div.12  Div.16
----------------------------------------------------------------------
Lagna    2    6    11    2    3    8    1
Sun     4    8    2    9    6    11    11
Mercury   4    8    2    9    6    11    10
Venus    5    5    5    1    5    6    6
Mars     4    4    11    5    2    6    4
Jupiter   5    9    8    5    10    11    1
Saturn    1    1    1    1    1    1    2
Moon     9    1    12    5    1    2    4
Rahu    12    4    10    9    2    7    7
Ketu     6    10    4    3    8    1    7
Uranus    6    6    12    11    3    7    10
Neptune   8    8    2    4    4    8    5
Pluto    5    1    11    9    2    4    7
----------------------------------------------------------------------


*************************************************
*      *      * Lagn   *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      * Satn   *      *      *
* Rahu   *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*************************************************
*      *            *   Sun *
*      *            * Merc   *
*      *            * Mars   *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*************     Rasi     *************
*      *            *      *
*      *            *   Venu *
*      *            *   Jupt *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            * Plut   *
*************************************************
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*   Moon *      *      *      *
*      *      *      *   Ketu *
*      *   Nept *      * Uran   *
*      *      *      *      *
*************************************************

*************************************************
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      * Satn Moon *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      * Plut   *      *      *
*************************************************
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            * Mars   *
*      *            *      *
*      *            * Rahu   *
*      *            *      *
*      *            *      *
*************    Drekkana    *************
*      *            *      *
*      *            *   Venu *
*      *            *      *
*      *            *      *
*   Ketu *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*************************************************
*      *   Sun *      * Lagn   *
*      * Merc   *      *      *
*   Jupt *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *   Nept *      * Uran   *
*      *      *      *      *
*************************************************

*************************************************
*      *      *   Sun *      *
*      *      * Merc   *      *
*      *      *      *      *
*   Moon * Satn   *      *      *
*      *      *      *      *
* Uran   *      *   Nept *      *
*      *      *      *      *
*************************************************
* Lagn   *            *      *
*      *            *      *
* Mars   *            *      *
*      *            *      *
*      *            *   Ketu *
*      *            *      *
* Plut   *            *      *
*************    Sapthamsa    *************
*      *            *      *
*      *            *   Venu *
*      *            *      *
*      *            *      *
* Rahu   *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*************************************************
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *   Jupt *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*************************************************

*************************************************
*      *      * Lagn   *      *
*      *   Venu *      *      *
*      *      *      *      *
*      * Satn   *      *      *
*      *      *      *   Ketu *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*************************************************
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
* Uran   *            *   Nept *
*      *            *      *
*************    Navamsa     *************
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            * Mars Jupt *
*      *            *   Moon *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*************************************************
*   Sun *      *      *      *
* Merc   *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
* Rahu   *      *      *      *
*      *      *      *      *
* Plut   *      *      *      *
*************************************************

*************************************************
*      *      *      * Lagn   *
*      *      *      *      *
*      *      * Mars   *      *
*      * Satn Moon *      *      *
*      *      * Rahu   *      *
*      *      *      * Uran   *
*      *      * Plut   *      *
*************************************************
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *   Nept *
*      *            *      *
*************    Dasamsa    *************
*      *            *      *
*      *            *   Venu *
*   Jupt *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*************************************************
*      *      *      *   Sun *
*      *      *      * Merc   *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *   Ketu *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*************************************************

*************************************************
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      * Satn   *   Moon *      *
*      *   Ketu *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*************************************************
*   Sun *            *      *
* Merc   *            *      *
*   Jupt *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            * Plut   *
*************   Dwadasamsa    *************
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*************************************************
*      * Lagn   *      *      *
*      *      *      *   Venu *
*      *      *      * Mars   *
*      *      *      *      *
*      *      * Rahu   *      *
*      *   Nept * Uran   *      *
*      *      *      *      *
*************************************************

*************************************************
*      * Lagn   *      *      *
*      *      *      *      *
*      *   Jupt *      *      *
*      *      * Satn   *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*************************************************
*   Sun *            *      *
*      *            *      *
*      *            * Mars   *
*      *            *   Moon *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*************   Shodasamsa    *************
*      *            *      *
* Merc   *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
*      *            *      *
* Uran   *            *   Nept *
*      *            *      *
*************************************************
*      *      *      *      *
*      *      *      *   Venu *
*      *      *      *      *
*      *      *      *      *
*      *      * Rahu Ketu *      *
*      *      *      *      *
*      *      * Plut   *      *
*************************************************


         Ashtakvarga Table
--------------------------------------------------------
Rasi no.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
--------------------------------------------------------
Sun    6  5  2  5  3  2  5  2  3  5  6  4
Moon    4  6  4  3  3  5  4  4  4  2  7  3
Mars    3  6  2  5  1  2  4  3  3  4  4  2
Mercury  4  6  5  5  3  3  5  4  5  4  3  7
Jupiter  5  6  5  3  7  5  6  3  2  5  4  5
Venus   3  6  6  3  4  4  2  5  7  3  3  6
Saturn   3  5  5  4  3  2  3  1  3  3  5  2
--------------------------------------------------------
Total   28 40 29 28 24 23 29 22 27 26 32 29
--------------------------------------------------------


         Vimsottari Dasa
--------------------------------------------------
 Dasa   Bhukti   Anardasa  Date Month Year
--------------------------------------------------
 Venus  Venus   Moon    12  10  1968
 Venus  Venus   Mars    22  12  1968
 Venus  Venus   Rahu    22   6  1969
 Venus  Venus   Jupiter   2  12  1969
 Venus  Venus   Saturn   12   6  1970
 Venus  Venus   Mercury   2  12  1970
 Venus  Venus   Ketu    12   2  1971
 Venus  Sun    Sun     2   3  1971
 Venus  Sun    Moon    30   3  1971
 Venus  Sun    Mars    21   4  1971
 Venus  Sun    Rahu    15   6  1971
 Venus  Sun    Jupiter   3   8  1971
 Venus  Sun    Saturn   30   9  1971
 Venus  Sun    Mercury  21  11  1971
 Venus  Sun    Ketu    12  12  1971
 Venus  Sun    Venus   12   2  1972
 Venus  Moon    Moon    2   4  1972
 Venus  Moon    Mars    7   5  1972
 Venus  Moon    Rahu    7   8  1972
 Venus  Moon    Jupiter  27  10  1972
 Venus  Moon    Saturn   2   2  1973
 Venus  Moon    Mercury  27   4  1973
 Venus  Moon    Ketu    2   6  1973
 Venus  Moon    Venus   12   9  1973
 Venus  Moon    Sun    12  10  1973
 Venus  Mars    Mars    6  11  1973
 Venus  Mars    Rahu    9   1  1974
 Venus  Mars    Jupiter   5   3  1974
 Venus  Mars    Saturn   12   5  1974
 Venus  Mars    Mercury  11   7  1974
 Venus  Mars    Ketu    6   8  1974
 Venus  Mars    Venus   16  10  1974
 Venus  Mars    Sun     7  11  1974
 Venus  Mars    Moon    12  12  1974
 Venus  Rahu    Rahu    24   5  1975
 Venus  Rahu    Jupiter  18  10  1975
 Venus  Rahu    Saturn   9   4  1976
 Venus  Rahu    Mercury  12   9  1976
 Venus  Rahu    Ketu    15  11  1976
 Venus  Rahu    Venus   15   5  1977
 Venus  Rahu    Sun     9   7  1977
 Venus  Rahu    Moon    9  10  1977
 Venus  Rahu    Mars    12  12  1977
 Venus  Jupiter  Jupiter  20   4  1978
 Venus  Jupiter  Saturn   22   9  1978
 Venus  Jupiter  Mercury   8   2  1979
 Venus  Jupiter  Ketu    4   4  1979
 Venus  Jupiter  Venus   14   9  1979
 Venus  Jupiter  Sun     2  11  1979
 Venus  Jupiter  Moon    22   1  1980
 Venus  Jupiter  Mars    18   3  1980
 Venus  Jupiter  Rahu    12   8  1980
 Venus  Saturn   Saturn   12   2  1981
 Venus  Saturn   Mercury  24   7  1981
 Venus  Saturn   Ketu    30   9  1981
 Venus  Saturn   Venus   10   4  1982
 Venus  Saturn   Sun     7   6  1982
 Venus  Saturn   Moon    12   9  1982
 Venus  Saturn   Mars    19  11  1982
 Venus  Saturn   Rahu    10   5  1983
 Venus  Saturn   Jupiter  12  10  1983
 Venus  Mercury  Mercury   6   3  1984
 Venus  Mercury  Ketu    6   5  1984
 Venus  Mercury  Venus   26  10  1984
 Venus  Mercury  Sun    17  12  1984
 Venus  Mercury  Moon    12   3  1985
 Venus  Mercury  Mars    11   5  1985
 Venus  Mercury  Rahu    14  10  1985
 Venus  Mercury  Jupiter   2   3  1986
 Venus  Mercury  Saturn   12   8  1986
 Venus  Ketu    Ketu    6   9  1986
 Venus  Ketu    Venus   16  11  1986
 Venus  Ketu    Sun     7  12  1986
 Venus  Ketu    Moon    12   1  1987
 Venus  Ketu    Mars    7   2  1987
 Venus  Ketu    Rahu    10   4  1987
 Venus  Ketu    Jupiter   6   6  1987
 Venus  Ketu    Saturn   12   8  1987
 Venus  Ketu    Mercury  12  10  1987
*****  Venus  Dasa ends  *****
*****  Sun   Dasa starts *****
 Sun   Sun    Sun    17  10  1987
 Sun   Sun    Moon    26  10  1987
 Sun   Sun    Mars    3  11  1987
 Sun   Sun    Rahu    19  11  1987
 Sun   Sun    Jupiter   3  12  1987
 Sun   Sun    Saturn   20  12  1987
 Sun   Sun    Mercury   6   1  1988
 Sun   Sun    Ketu    12   1  1988
 Sun   Sun    Venus   30   1  1988
 Sun   Moon    Moon    15   2  1988
 Sun   Moon    Mars    25   2  1988
 Sun   Moon    Rahu    22   3  1988
 Sun   Moon    Jupiter  16   4  1988
 Sun   Moon    Saturn   15   5  1988
 Sun   Moon    Mercury  10   6  1988
 Sun   Moon    Ketu    21   6  1988
 Sun   Moon    Venus   21   7  1988
 Sun   Moon    Sun    30   7  1988
 Sun   Mars    Mars    7   8  1988
 Sun   Mars    Rahu    26   8  1988
 Sun   Mars    Jupiter  13   9  1988
 Sun   Mars    Saturn   3  10  1988
 Sun   Mars    Mercury  21  10  1988
 Sun   Mars    Ketu    28  10  1988
 Sun   Mars    Venus   19  11  1988
 Sun   Mars    Sun    25  11  1988
 Sun   Mars    Moon    6  12  1988
 Sun   Rahu    Rahu    25   1  1989
 Sun   Rahu    Jupiter   8   3  1989
 Sun   Rahu    Saturn   29   4  1989
 Sun   Rahu    Mercury  15   6  1989
 Sun   Rahu    Ketu    4   7  1989
 Sun   Rahu    Venus   28   8  1989
 Sun   Rahu    Sun    14   9  1989
 Sun   Rahu    Moon    11  10  1989
 Sun   Rahu    Mars    30  10  1989
 Sun   Jupiter  Jupiter   8  12  1989
 Sun   Jupiter  Saturn   24   1  1990
 Sun   Jupiter  Mercury   5   3  1990
 Sun   Jupiter  Ketu    22   3  1990
 Sun   Jupiter  Venus   10   5  1990
 Sun   Jupiter  Sun    24   5  1990
 Sun   Jupiter  Moon    18   6  1990
 Sun   Jupiter  Mars    5   7  1990
 Sun   Jupiter  Rahu    18   8  1990
 Sun   Saturn   Saturn   12  10  1990
 Sun   Saturn   Mercury   1  12  1990
 Sun   Saturn   Ketu    21  12  1990
 Sun   Saturn   Venus   18   2  1991
 Sun   Saturn   Sun     5   3  1991
 Sun   Saturn   Moon    3   4  1991
 Sun   Saturn   Mars    23   4  1991
 Sun   Saturn   Rahu    14   6  1991
 Sun   Saturn   Jupiter  30   7  1991
 Sun   Mercury  Mercury  13   9  1991
 Sun   Mercury  Ketu    1  10  1991
 Sun   Mercury  Venus   22  11  1991
 Sun   Mercury  Sun     7  12  1991
 Sun   Mercury  Moon    3   1  1992
 Sun   Mercury  Mars    21   1  1992
 Sun   Mercury  Rahu    7   3  1992
 Sun   Mercury  Jupiter  18   4  1992
 Sun   Mercury  Saturn   6   6  1992
 Sun   Ketu    Ketu    13   6  1992
 Sun   Ketu    Venus    4   7  1992
 Sun   Ketu    Sun    11   7  1992
 Sun   Ketu    Moon    21   7  1992
 Sun   Ketu    Mars    28   7  1992
 Sun   Ketu    Rahu    17   8  1992
 Sun   Ketu    Jupiter   4   9  1992
 Sun   Ketu    Saturn   24   9  1992
 Sun   Ketu    Mercury  12  10  1992
 Sun   Venus   Venus   12  12  1992
 Sun   Venus   Sun    30  12  1992
 Sun   Venus   Moon    30   1  1993
 Sun   Venus   Mars    21   2  1993
 Sun   Venus   Rahu    15   4  1993
 Sun   Venus   Jupiter   3   6  1993
 Sun   Venus   Saturn   30   7  1993
 Sun   Venus   Mercury  21   9  1993
 Sun   Venus   Ketu    12  10  1993
*****  Sun   Dasa ends  *****
*****  Moon   Dasa starts *****
 Moon   Moon    Moon    7  11  1993
 Moon   Moon    Mars    24  11  1993
 Moon   Moon    Rahu    9   1  1994
 Moon   Moon    Jupiter  19   2  1994
 Moon   Moon    Saturn   7   4  1994
 Moon   Moon    Mercury  19   5  1994
 Moon   Moon    Ketu    7   6  1994
 Moon   Moon    Venus   27   7  1994
 Moon   Moon    Sun    12   8  1994
 Moon   Mars    Mars    24   8  1994
 Moon   Mars    Rahu    26   9  1994
 Moon   Mars    Jupiter  24  10  1994
 Moon   Mars    Saturn   27  11  1994
 Moon   Mars    Mercury  27  12  1994
 Moon   Mars    Ketu    9   1  1995
 Moon   Mars    Venus   14   2  1995
 Moon   Mars    Sun    24   2  1995
 Moon   Mars    Moon    12   3  1995
 Moon   Rahu    Rahu    3   6  1995
 Moon   Rahu    Jupiter  15   8  1995
 Moon   Rahu    Saturn   10  11  1995
 Moon   Rahu    Mercury  27   1  1996
 Moon   Rahu    Ketu    28   2  1996
 Moon   Rahu    Venus   28   5  1996
 Moon   Rahu    Sun    25   6  1996
 Moon   Rahu    Moon    10   8  1996
 Moon   Rahu    Mars    12   9  1996
 Moon   Jupiter  Jupiter  16  11  1996
 Moon   Jupiter  Saturn   2   2  1997
 Moon   Jupiter  Mercury  10   4  1997
 Moon   Jupiter  Ketu    8   5  1997
 Moon   Jupiter  Venus   28   7  1997
 Moon   Jupiter  Sun    22   8  1997
 Moon   Jupiter  Moon    2  10  1997
 Moon   Jupiter  Mars    30  10  1997
 Moon   Jupiter  Rahu    12   1  1998
 Moon   Saturn   Saturn   12   4  1998
 Moon   Saturn   Mercury   3   7  1998
 Moon   Saturn   Ketu    6   8  1998
 Moon   Saturn   Venus   11  11  1998
 Moon   Saturn   Sun    10  12  1998
 Moon   Saturn   Moon    27   1  1999
 Moon   Saturn   Mars    2   3  1999
 Moon   Saturn   Rahu    26   5  1999
 Moon   Saturn   Jupiter  12   8  1999
 Moon   Mercury  Mercury  24  10  1999
 Moon   Mercury  Ketu    24  11  1999
 Moon   Mercury  Venus   19   2  2000
 Moon   Mercury  Sun    14   3  2000
 Moon   Mercury  Moon    27   4  2000
 Moon   Mercury  Mars    27   5  2000
 Moon   Mercury  Rahu    13   8  2000
 Moon   Mercury  Jupiter  21  10  2000
 Moon   Mercury  Saturn   12   1  2001
 Moon   Ketu    Ketu    24   1  2001
 Moon   Ketu    Venus    1   3  2001
 Moon   Ketu    Sun    10   3  2001
 Moon   Ketu    Moon    27   3  2001
 Moon   Ketu    Mars    9   4  2001
 Moon   Ketu    Rahu    11   5  2001
 Moon   Ketu    Jupiter   9   6  2001
 Moon   Ketu    Saturn   12   7  2001
 Moon   Ketu    Mercury  12   8  2001
 Moon   Venus   Venus   22  11  2001
 Moon   Venus   Sun    22  12  2001
 Moon   Venus   Moon    12   2  2002
 Moon   Venus   Mars    17   3  2002
 Moon   Venus   Rahu    17   6  2002
 Moon   Venus   Jupiter   7   9  2002
 Moon   Venus   Saturn   12  12  2002
 Moon   Venus   Mercury   7   3  2003
 Moon   Venus   Ketu    12   4  2003
 Moon   Sun    Sun    21   4  2003
 Moon   Sun    Moon    6   5  2003
 Moon   Sun    Mars    16   5  2003
 Moon   Sun    Rahu    13   6  2003
 Moon   Sun    Jupiter   7   7  2003
 Moon   Sun    Saturn   6   8  2003
 Moon   Sun    Mercury   1   9  2003
 Moon   Sun    Ketu    12   9  2003
 Moon   Sun    Venus   12  10  2003
*****  Moon   Dasa ends  *****
*****  Mars   Dasa starts *****
 Mars   Mars    Mars    21  10  2003
 Mars   Mars    Rahu    13  11  2003
 Mars   Mars    Jupiter   2  12  2003
 Mars   Mars    Saturn   25  12  2003
 Mars   Mars    Mercury  16   1  2004
 Mars   Mars    Ketu    25   1  2004
 Mars   Mars    Venus   19   2  2004
 Mars   Mars    Sun    27   2  2004
 Mars   Mars    Moon    9   3  2004
 Mars   Rahu    Rahu    6   5  2004
 Mars   Rahu    Jupiter  26   6  2004
 Mars   Rahu    Saturn   26   8  2004
 Mars   Rahu    Mercury  19  10  2004
 Mars   Rahu    Ketu    12  11  2004
 Mars   Rahu    Venus   15   1  2005
 Mars   Rahu    Sun     3   2  2005
 Mars   Rahu    Moon    5   3  2005
 Mars   Rahu    Mars    27   3  2005
 Mars   Jupiter  Jupiter  12   5  2005
 Mars   Jupiter  Saturn   5   7  2005
 Mars   Jupiter  Mercury  23   8  2005
 Mars   Jupiter  Ketu    12   9  2005
 Mars   Jupiter  Venus    8  11  2005
 Mars   Jupiter  Sun    25  11  2005
 Mars   Jupiter  Moon    23  12  2005
 Mars   Jupiter  Mars    13   1  2006
 Mars   Jupiter  Rahu    3   3  2006
 Mars   Saturn   Saturn   6   5  2006
 Mars   Saturn   Mercury   3   7  2006
 Mars   Saturn   Ketu    26   7  2006
 Mars   Saturn   Venus    2  10  2006
 Mars   Saturn   Sun    22  10  2006
 Mars   Saturn   Moon    26  11  2006
 Mars   Saturn   Mars    19  12  2006
 Mars   Saturn   Rahu    19   2  2007
 Mars   Saturn   Jupiter  12   4  2007
 Mars   Mercury  Mercury   3   6  2007
 Mars   Mercury  Ketu    23   6  2007
 Mars   Mercury  Venus   23   8  2007
 Mars   Mercury  Sun    11   9  2007
 Mars   Mercury  Moon    10  10  2007
 Mars   Mercury  Mars    1  11  2007
 Mars   Mercury  Rahu    25  12  2007
 Mars   Mercury  Jupiter  12   2  2008
 Mars   Mercury  Saturn   9   4  2008
 Mars   Ketu    Ketu    18   4  2008
 Mars   Ketu    Venus   12   5  2008
 Mars   Ketu    Sun    19   5  2008
 Mars   Ketu    Moon    2   6  2008
 Mars   Ketu    Mars    10   6  2008
 Mars   Ketu    Rahu    2   7  2008
 Mars   Ketu    Jupiter  22   7  2008
 Mars   Ketu    Saturn   15   8  2008
 Mars   Ketu    Mercury   6   9  2008
 Mars   Venus   Venus   16  11  2008
 Mars   Venus   Sun     7  12  2008
 Mars   Venus   Moon    12   1  2009
 Mars   Venus   Mars    6   2  2009
 Mars   Venus   Rahu    9   4  2009
 Mars   Venus   Jupiter   5   6  2009
 Mars   Venus   Saturn   12   8  2009
 Mars   Venus   Mercury  11  10  2009
 Mars   Venus   Ketu    6  11  2009
 Mars   Sun    Sun    12  11  2009
 Mars   Sun    Moon    23  11  2009
 Mars   Sun    Mars    30  11  2009
 Mars   Sun    Rahu    19  12  2009
 Mars   Sun    Jupiter   6   1  2010
 Mars   Sun    Saturn   26   1  2010
 Mars   Sun    Mercury  14   2  2010
 Mars   Sun    Ketu    21   2  2010
 Mars   Sun    Venus   12   3  2010
 Mars   Moon    Moon    29   3  2010
 Mars   Moon    Mars    12   4  2010
 Mars   Moon    Rahu    13   5  2010
 Mars   Moon    Jupiter  11   6  2010
 Mars   Moon    Saturn   14   7  2010
 Mars   Moon    Mercury  14   8  2010
 Mars   Moon    Ketu    26   8  2010
 Mars   Moon    Venus    1  10  2010
 Mars   Moon    Sun    12  10  2010
*****  Mars   Dasa ends  *****
*****  Rahu   Dasa starts *****
 Rahu   Rahu    Rahu    8   3  2011
 Rahu   Rahu    Jupiter  17   7  2011
 Rahu   Rahu    Saturn   21  12  2011
 Rahu   Rahu    Mercury   9   5  2012
 Rahu   Rahu    Ketu    6   7  2012
 Rahu   Rahu    Venus   18  12  2012
 Rahu   Rahu    Sun     6   2  2013
 Rahu   Rahu    Moon    27   4  2013
 Rahu   Rahu    Mars    24   6  2013
 Rahu   Jupiter  Jupiter  19  10  2013
 Rahu   Jupiter  Saturn   6   3  2014
 Rahu   Jupiter  Mercury   8   7  2014
 Rahu   Jupiter  Ketu    29   8  2014
 Rahu   Jupiter  Venus   23   1  2015
 Rahu   Jupiter  Sun     6   3  2015
 Rahu   Jupiter  Moon    18   5  2015
 Rahu   Jupiter  Mars    8   7  2015
 Rahu   Jupiter  Rahu    18  11  2015
 Rahu   Saturn   Saturn   30   4  2016
 Rahu   Saturn   Mercury  26   9  2016
 Rahu   Saturn   Ketu    26  11  2016
 Rahu   Saturn   Venus   17   5  2017
 Rahu   Saturn   Sun     8   7  2017
 Rahu   Saturn   Moon    3  10  2017
 Rahu   Saturn   Mars    3  12  2017
 Rahu   Saturn   Rahu    7   5  2018
 Rahu   Saturn   Jupiter  24   9  2018
 Rahu   Mercury  Mercury   4   2  2019
 Rahu   Mercury  Ketu    28   3  2019
 Rahu   Mercury  Venus    1   9  2019
 Rahu   Mercury  Sun    16  10  2019
 Rahu   Mercury  Moon    3   1  2020
 Rahu   Mercury  Mars    27   2  2020
 Rahu   Mercury  Rahu    14   7  2020
 Rahu   Mercury  Jupiter  17  11  2020
 Rahu   Mercury  Saturn   12   4  2021
 Rahu   Ketu    Ketu    4   5  2021
 Rahu   Ketu    Sun    26   7  2021
 Rahu   Ketu    Moon    27   8  2021
 Rahu   Ketu    Mars    19   9  2021
 Rahu   Ketu    Rahu    16  11  2021
 Rahu   Ketu    Jupiter   7   1  2022
 Rahu   Ketu    Saturn   6   3  2022
 Rahu   Ketu    Mercury  30   4  2022
 Rahu   Venus   Venus   30  10  2022
 Rahu   Venus   Sun    24  12  2022
 Rahu   Venus   Moon    24   3  2023
 Rahu   Venus   Mars    27   5  2023
 Rahu   Venus   Rahu    9  11  2023
 Rahu   Venus   Jupiter   3   4  2024
 Rahu   Venus   Saturn   24   9  2024
 Rahu   Venus   Mercury  27   2  2025
 Rahu   Venus   Ketu    30   4  2025
 Rahu   Sun    Sun    16   5  2025
 Rahu   Sun    Moon    13   6  2025
 Rahu   Sun    Mars    2   7  2025
 Rahu   Sun    Rahu    21   8  2025
 Rahu   Sun    Jupiter   4  10  2025
 Rahu   Sun    Saturn   25  11  2025
 Rahu   Sun    Mercury  11   1  2026
 Rahu   Sun    Ketu    30   1  2026
 Rahu   Sun    Venus   24   3  2026
 Rahu   Moon    Moon    9   5  2026
 Rahu   Moon    Mars    10   6  2026
 Rahu   Moon    Rahu    1   9  2026
 Rahu   Moon    Jupiter  13  11  2026
 Rahu   Moon    Saturn   9   2  2027
 Rahu   Moon    Mercury  25   4  2027
 Rahu   Moon    Ketu    27   5  2027
 Rahu   Moon    Venus   27   8  2027
 Rahu   Moon    Sun    24   9  2027
 Rahu   Mars    Mars    16  10  2027
 Rahu   Mars    Rahu    13  12  2027
 Rahu   Mars    Jupiter   3   2  2028
 Rahu   Mars    Saturn   3   4  2028
 Rahu   Mars    Mercury  27   5  2028
 Rahu   Mars    Ketu    19   6  2028
 Rahu   Mars    Venus   22   8  2028
 Rahu   Mars    Sun    10   9  2028
 Rahu   Mars    Moon    12  10  2028
*****  Rahu   Dasa ends  *****
*****  Jupiter Dasa starts *****
 Jupiter Jupiter  Jupiter  24   1  2029
 Jupiter Jupiter  Saturn   26   5  2029
 Jupiter Jupiter  Mercury  15   9  2029
 Jupiter Jupiter  Ketu    30  10  2029
 Jupiter Jupiter  Venus    8   3  2030
 Jupiter Jupiter  Sun    16   4  2030
 Jupiter Jupiter  Moon    20   6  2030
 Jupiter Jupiter  Mars    5   8  2030
 Jupiter Jupiter  Rahu    30  11  2030
 Jupiter Saturn   Saturn   24   4  2031
 Jupiter Saturn   Mercury   4   9  2031
 Jupiter Saturn   Ketu    27  10  2031
 Jupiter Saturn   Venus   29   3  2032
 Jupiter Saturn   Sun    14   5  2032
 Jupiter Saturn   Moon    30   7  2032
 Jupiter Saturn   Mars    24   9  2032
 Jupiter Saturn   Rahu    10   2  2033
 Jupiter Saturn   Jupiter  12   6  2033
 Jupiter Mercury  Mercury   8  10  2033
 Jupiter Mercury  Ketu    25  11  2033
 Jupiter Mercury  Venus   11   4  2034
 Jupiter Mercury  Sun    22   5  2034
 Jupiter Mercury  Moon    30   7  2034
 Jupiter Mercury  Mars    18   9  2034
 Jupiter Mercury  Rahu    20   1  2035
 Jupiter Mercury  Jupiter   9   5  2035
 Jupiter Mercury  Saturn   18   9  2035
 Jupiter Ketu    Ketu    8  10  2035
 Jupiter Ketu    Venus    4  12  2035
 Jupiter Ketu    Sun    20  12  2035
 Jupiter Ketu    Moon    18   1  2036
 Jupiter Ketu    Mars    8   2  2036
 Jupiter Ketu    Rahu    28   3  2036
 Jupiter Ketu    Jupiter  13   5  2036
 Jupiter Ketu    Saturn   6   7  2036
 Jupiter Ketu    Mercury  24   8  2036
 Jupiter Venus   Venus    4   2  2037
 Jupiter Venus   Sun    22   3  2037
 Jupiter Venus   Moon    12   6  2037
 Jupiter Venus   Mars    8   8  2037
 Jupiter Venus   Rahu    2   1  2038
 Jupiter Venus   Jupiter  10   5  2038
 Jupiter Venus   Saturn   12  10  2038
 Jupiter Venus   Mercury  28   2  2039
 Jupiter Venus   Ketu    24   4  2039
 Jupiter Sun    Sun     8   5  2039
 Jupiter Sun    Moon    2   6  2039
 Jupiter Sun    Mars    19   6  2039
 Jupiter Sun    Rahu    2   8  2039
 Jupiter Sun    Jupiter  11   9  2039
 Jupiter Sun    Saturn   26  10  2039
 Jupiter Sun    Mercury   7  12  2039
 Jupiter Sun    Ketu    24  12  2039
 Jupiter Sun    Venus   12   2  2040
 Jupiter Moon    Moon    22   3  2040
 Jupiter Moon    Mars    20   4  2040
 Jupiter Moon    Rahu    2   7  2040
 Jupiter Moon    Jupiter   6   9  2040
 Jupiter Moon    Saturn   22  11  2040
 Jupiter Moon    Mercury  30   1  2041
 Jupiter Moon    Ketu    28   2  2041
 Jupiter Moon    Venus   18   5  2041
 Jupiter Moon    Sun    12   6  2041
 Jupiter Mars    Mars    2   7  2041
 Jupiter Mars    Rahu    22   8  2041
 Jupiter Mars    Jupiter   7  10  2041
 Jupiter Mars    Saturn   30  11  2041
 Jupiter Mars    Mercury  18   1  2042
 Jupiter Mars    Ketu    7   2  2042
 Jupiter Mars    Venus    3   4  2042
 Jupiter Mars    Sun    20   4  2042
 Jupiter Mars    Moon    18   5  2042
 Jupiter Rahu    Rahu    28   9  2042
 Jupiter Rahu    Jupiter  23   1  2043
 Jupiter Rahu    Saturn   10   6  2043
 Jupiter Rahu    Mercury  12  10  2043
 Jupiter Rahu    Ketu    2  12  2043
 Jupiter Rahu    Venus   26   4  2044
 Jupiter Rahu    Sun    10   6  2044
 Jupiter Rahu    Moon    22   8  2044
 Jupiter Rahu    Mars    12  10  2044
*****  Jupiter Dasa ends  *****

Positions of Planets at Birth:

Sun position is 13 deg. 23 min. of Leo
Moon position is 7 deg. 18 min. of Cap
Mercury position is 11 deg. 31 min. of Leo
Venus position is 26 deg. 10 min. of Leo
Mars position is 0 deg. 03 min. of Leo
Jupiter position is 9 deg. 06 min. of Vir
Saturn position is 25 deg. 33 min. of Ari
Uranus position is 26 deg. 49 min. of Vir
Neptune position is 23 deg. 46 min. of Sco
Pluto position is 21 deg. 16 min. of Vir
kumkum's natal chart

Section 1: How You Approach Life and How You Appear To Others

You are always questioning and learning, and you seem young and alive no matter what your chronological age, for your mind is always alert, curious, flexible and open to new experiences. You have a childlike enthusiasm for anything new and you learn easily, but you also get bored rather quickly. You can be something of a scatterbrain, for you tend to have so many ideas and irons in the fire that it is hard to keep track of them all. You need and crave variety, change, mental stimulation, and an active social life.

Articulate, clever, often funny and witty, you are always a refreshing and interesting conversationalist. You enjoy meeting and interacting with a variety of different people. You are friendly, flirtatious, and charming in a light, playful way, and no matter how badly you may be feeling, you never appear heavy or somber. You may seem frivolous to other, more serious souls. You have a sense of humor and a sense of perspective that prevents you from taking yourself or life too seriously. In fact, you may seem flippant or unconcerned about matters that others consider very important.

In general, you respond to life mentally and objectively rather than emotionally, and you may not empathize with people very much. You do not like to be weighed down with too much responsibility or with others' emotional burdens. Furthermore, if you cannot UNDERSTAND something reasonably and logically, then very often you would prefer to ignore it, including your own and other people's irrational feelings, desires, and needs.

Consistency and reliability are not great virtues of yours and your life is apt to be full of changes and movement due to your restlessness. You become nervous and fidgety if things are not moving quickly enough. You are interested in what is current and up-to-date, the newest trends in thought or style.

Your gifts are a quick mind, verbal facility, a flair for language, social sophistication and polish, the ability to communicate, converse, and build bridges between people and between ideas. You tend to become an incessant chatterbox or gossip if you do not have work or other involvements that utilize your mental, verbal, and social skills.

Section 2: The Inner You: Your Real Motivation

Proud and intensely individual, you really want to stand out, to be the very best you can be, and to be recognized and appreciated for your unique contributions. Doing something well and being respected for it is extremely important to you, and you cannot tolerate being in the background, taking orders from others, or being "just one of the team". You must put your personal stamp on whatever you do, and direct your own course in life. You need to have a place where you can shine, express yourself creatively, and be the one in charge.

You have big dreams and the determination, spirit, vitality, and enthusiasm to bring them into being. You also have a noble, romantic heart, and a love of the dramatic, colorful, and extravagant.

For you it is true that "all the world's a stage" and you secretly (or perhaps not so secretly) desire to be the Star or Hero in the play. You want to be great, and to receive the love and applause of an adoring audience, even if the "audience" is just one other special person. You need someone to believe in you and your dreams. Though you appear radiantly self-confident and independent, you are actually very much dependent on the affirmation, love, and recognition of others. You cannot bear being unnoticed or unappreciated.

You also love wholeheartedly and generously and really know how to make the person you love feel special. You love the magic of "being in love" and know how to keep the romance alive in your relationships. You are also immensely loyal and will defend your loved ones and stand by them to the end - as long as they never offend your pride or betray your trust. However, you like to be the strong one in a relationship and you really do not share the leading role very easily. Ideally you need to find a person who is as strong-willed as yourself, but who will not try to dominate or compete with you.

Your strengths are your zest and love for life, your creative power, and your warm and generous heart. Your primary fault is your tendency to be very egocentric, so concerned with the impression you are making and with your own creative self-expression that you forget there is another, larger world that does not revolve around you.

Make your own free website on Tripod.com